Build Zabbix Server

Evernote Export

Build Zabbix Server

 • System environmen

  | Hostname     | System OS   | CPU   |  Mem   | IP    |
  | Mster      | Centos8.3   |  2h   |  2G    | 1.1.1.10 |
  | node       | Centos8.3   |  2h   |  2G    | 1.1.1.11 |
 • Install zabbix server

a. Install Zabbix repository

dnf -y install https://repo.zabbix.com/zabbix/5.2/rhel/8/x86_64/zabbix-release-5.2-1.el8.noarch.rpm

dnf clean all

b. Install zabbix server and web and agent

dnf install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-nginx-conf zabbix-agent

c. Install Mariadb initialization password

dnf install -y mariadb *

mysqladmin -uroot password Pass_123

d. Make sure you have database server up and running.

# mysql -uroot -pPass_123
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'Pass_123';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> quit;

e. 导入初始架构和数据

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -pPass_123 zabbix

d. 为 Zabbix server 配置数据库

echo 'DBPassword=Pass_123' >> /etc/zabbix/zabbix_server.conf

e. 为Zabbix前端配置PHP

vim /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf //取消以下注释, 更改server_name
#    listen     80;
#    server_name   example.com;
>>
listen     80;
server_name   zabbix.source.com;  //改为自己域名 或者 IP

f. start zabbix server and zabbix agent 并且设置为开机自启

 systemctl restart zabbix-server zabbix-agent nginx php-fpm
 
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent nginx php-fpm

g. 配置Zabbix前端

连接到新安装的Zabbix前端: http://server_ip_or_name
根据Zabbix文件里步骤操作: Installing frontend
User: Admin 
Pass: zabbix
 • 开始使用zabbix
https://www.zabbix.com/documentation/5.2/manual/quickstart/login
%23%23%23%23%20**%3Cu%3EBuild%20Zabbix%20Server%3C%2Fu%3E**%0A*%20System%20environmen%0A*%20*%20*%0A%60%60%60%0A%20%20%20%20%7C%20Hostname%20%20%20%20%7C%20%20System%20OS%20%20%20%20%7C%20%20%20CPU%20%20%20%7C%20%20%20Mem%20%20%20%7C%20%20IP%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%0A%20%20%20%20%7C%20Mster%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%20%20Centos8.3%20%20%20%20%20%7C%20%20%202h%20%20%20%20%20%20%7C%20%20%202G%20%20%20%20%20%20%20%7C%20%201.1.1.10%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%0A%20%20%20%20%7C%20node%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%20%20Centos8.3%20%20%20%20%20%7C%20%20%202h%20%20%20%20%20%20%7C%20%20%202G%20%20%20%20%20%20%20%7C%20%201.1.1.11%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%0A%60%60%60%20%0A%0A%20*%20Install%20zabbix%20server%0A*%20*%20*%0Aa.%20%20Install%20Zabbix%20repository%0A%60%60%60%0Adnf%20-y%20install%20https%3A%2F%2Frepo.zabbix.com%2Fzabbix%2F5.2%2Frhel%2F8%2Fx86_64%2Fzabbix-release-5.2-1.el8.noarch.rpm%0A%0Adnf%20clean%20all%0A%60%60%60%0Ab.%20%20Install%20zabbix%20server%20and%20web%20and%20agent%20%0A%60%60%60%0Adnf%20install%20-y%20zabbix-server-mysql%20zabbix-web-mysql%20zabbix-nginx-conf%20zabbix-agent%0A%60%60%60%0Ac.%20%20Install%20Mariadb%20initialization%20password%0A%60%60%60%0Adnf%20install%20-y%20mariadb%20*%0A%0Amysqladmin%20-uroot%20password%20Pass_123%0A%60%60%60%0Ad.%20%20Make%20sure%20you%20have%20database%20server%20up%20and%20running.%0A%60%60%60%0A%23%20mysql%20-uroot%20-pPass_123%0Amysql%3E%20create%20database%20zabbix%20character%20set%20utf8%20collate%20utf8_bin%3B%0Amysql%3E%20create%20user%20zabbix%40localhost%20identified%20by%20’Pass_123’%3B%0Amysql%3E%20grant%20all%20privileges%20on%20zabbix.*%20to%20zabbix%40localhost%3B%0Amysql%3E%20quit%3B%0A%60%60%60%0Ae.%20%E5%AF%BC%E5%85%A5%E5%88%9D%E5%A7%8B%E6%9E%B6%E6%9E%84%E5%92%8C%E6%95%B0%E6%8D%AE%0A%60%60%60%0Azcat%20%2Fusr%2Fshare%2Fdoc%2Fzabbix-server-mysql*%2Fcreate.sql.gz%20%7C%20mysql%20-uzabbix%20-pPass_123%20zabbix%0A%60%60%60%0Ad.%20%E4%B8%BA%20Zabbix%20server%20%E9%85%8D%E7%BD%AE%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%0A%60%60%60%0Aecho%20’DBPassword%3DPass_123’%20%3E%3E%20%2Fetc%2Fzabbix%2Fzabbix_server.conf%0A%60%60%60%0Ae.%20%E4%B8%BAZabbix%E5%89%8D%E7%AB%AF%E9%85%8D%E7%BD%AEPHP%0A%20%20%20%0A%60%60%60%0Avim%20%2Fetc%2Fnginx%2Fconf.d%2Fzabbix.conf%20%20%2F%2F%E5%8F%96%E6%B6%88%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E6%B3%A8%E9%87%8A%2C%20%E6%9B%B4%E6%94%B9server_name%0A%23%20%20%20%20%20%20%20%20listen%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2080%3B%0A%23%20%20%20%20%20%20%20%20server_name%20%20%20%20%20example.com%3B%0A%3E%3E%0Alisten%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2080%3B%0Aserver_name%20%20%20%20%20zabbix.source.com%3B%20%20%20%2F%2F%E6%94%B9%E4%B8%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%9F%9F%E5%90%8D%20%E6%88%96%E8%80%85%20IP%0A%60%60%60%0Af.%20%20start%20zabbix%20server%20and%20zabbix%20agent%20%E5%B9%B6%E4%B8%94%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%BA%E5%BC%80%E6%9C%BA%E8%87%AA%E5%90%AF%0A%60%60%60%0A%C2%A0systemctl%20restart%20zabbix-server%20zabbix-agent%20nginx%20php-fpm%0A%20%0Asystemctl%20enable%20zabbix-server%20zabbix-agent%20nginx%20php-fpm%0A%60%60%60%0Ag.%20%20%E9%85%8D%E7%BD%AEZabbix%E5%89%8D%E7%AB%AF%0A%60%60%60%0A%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%88%B0%E6%96%B0%E5%AE%89%E8%A3%85%E7%9A%84Zabbix%E5%89%8D%E7%AB%AF%EF%BC%9A%20http%3A%2F%2Fserver_ip_or_name%0A%E6%A0%B9%E6%8D%AEZabbix%E6%96%87%E4%BB%B6%E9%87%8C%E6%AD%A5%E9%AA%A4%E6%93%8D%E4%BD%9C%EF%BC%9A%C2%A0Installing%20frontend%0AUser%3A%20Admin%20%0APass%3A%20zabbix%0A%60%60%60%0A*%20%E5%BC%80%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8zabbix%0A%60%60%60%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.zabbix.com%2Fdocumentation%2F5.2%2Fmanual%2Fquickstart%2Flogin%0A%60%60%60%0A

感谢有你!

致亲爱的女孩:   

终于为那一身江南烟雨覆了天下,容华谢后,不过一场,山河永寂! 从此, 无心爱良夜, 任他明月下西楼 — 感谢命运, 让我在最好的时间, 遇上了最美的你.   

时间就像那深井里的一捧甘甜, 任他狂风呼啸, 大雨倾盆, 都不为所动. 时间也像那奔腾的长江, 黄河, 即使前路坎坷, 尽头无望, 也会飞流直下. 短短的半年时间, 我竟这样的爱的你不可自拔. 从刚刚表白成功的欣喜, 至良久之后的吵吵闹闹, 及现在的如期的美好而至. 才方得这期许以久的爱情是如此的甜蜜.   

在一百八十一个日日夜夜, 绵绵不绝的陪伴. 在始料不及的三次苦难, 依依不舍的想念. 有着那无限的期许与希望. 却不知为何, 竟能如此的思念伊人. 在翌日嘈杂的小巷, 在夜深无人的街道, 在繁琐沉重的工作, 在榻难免的夜里 — 都是那回眸一见的浅笑嫣然, 都是那执手许久的温润, 都是那无声漫长的呼唤,却不知泪落几何.   

感谢命运的安排, 让我在最好的时间, 遇上了最美的你. 生活多了无限的期许, 日子少了丝丝的惆怅. 开始憧憬和你的未来, 想象那有你而变得美好的生活. 即使不知前路曲直, 但你早已矗立在我的心房, 爱你无悔.

—– 爱你, 阿翔!